Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32995
Title: Những vấn đề của trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và mối quan hệ của chúng với stress ở cha mẹ
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Rối loạn phổ tự kỷ
Vấn đề của trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ
Stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.84-97
Abstract: Kết quả cũng cho thấy, các vấn đề ở trẻ tự kỹ là những yếu tố có liên quan mật thiết và có thể dự báo mức độ stress của cha mẹ. Trong số đó, vấn đề tương tác xã hội của trẻ có thể khiến cha mẹ bị stress thường xuyên hơn, còn vấn đề hành vi lại không có tác động rõ rệt. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra vấn đề nổi bật cần quan tâm trong quá trình hỗ trợ cha mẹ vượt qua stress.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32995
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.