Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33013
Title: Phật giáo Quảng Bình qua nghiên cứu cổ tự, hành trạng cao tăng và cư sĩ hữu công
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Cổ tự
Cao tăng
Cư sĩ
Phật giáo
Quảng Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 05 .- Tr.61-77
Abstract: Thời gian qua đi, không ít hành trạng của các cao tăng, thạc đức vốn là thạch trụ của Phật giáo Quảng Bình một thời được ghi tạc ở bảng đồng, bia đá nay đã bị thất lạc. Không ít cư sĩ hữu công cũng chỉ được lưu truyền trong nhân gian. Dựa trên một số nguồn tư liệu ít ỏi, bài viết "dựng” lại một phần nhỏ bức tranh của Phật giáo Quảng Bình qua các ngôi chùa cổ, qua hành trạng của một số cao tăng và cư sĩ hữu công.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33013
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.