Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33031
Title: Đảng cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng với truyền thống 90 năm
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Độc lập dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.13-17
Abstract: Ngày 16-1-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", Tạp chí Lịch sử Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu Đề dẫn Hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33031
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.