Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33032
Title: Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước những bước ngoặt của lịch sử
Authors: Nguyễn, Văn Sự
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Bản lĩnh
Trí tuệ của Đảng
Những bước ngoặt lịch sử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.18-21
Abstract: 90 năm (1930-2020), kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng, Đảng và cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đầy gian nan, thử thách, những tình thế hiểm nghèo, từng bước giành những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang. Bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản-một Đảng cách mạng chân chính, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, không ngừng được xây dựng, rèn luyện trong suốt 90 năm là yếu tố bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Có đường lối cách mạng đúng đắn, luôn ý thức trách nhiệm của mình trước vận mệnh dân tộc, nắm vững thực tiễn đất nước và xu thế cách mạng, Đảng đã có những quyết sách tối ưu trước những bước ngoặt lịch sử, thể rõ bản lĩnh và trí tuệ của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33032
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.