Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của đảng hiện nay một số kết quả và kinh nghiệm
Authors: Lê, Văn Cường
Keywords: Xây dựng Đảng
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.29-33
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay và một số kinh nghiệm đúc rút được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.