Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33040
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Tú
Lê, Thị Hồng
Keywords: Đa nguyên
Đa đảng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.45-49
Abstract: Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng-lý luận bằng việc đưa ra các luận điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trong dịp cả nước Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch càng chống phá quyết liệt, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết phân tích ý đồ của các thế lực thù địch, đấu tranh bác bỏ luận điệu đòi đa đảng ở Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33040
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.