Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33049
Title: Thần chủ đền Bạch Mã Hà Nội qua các nguồn tư liệu
Authors: Phạm, Minh Phương
Keywords: Đền Bạch Mã
Hà Nội
Thần chủ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 05 .- Tr.110-127
Abstract: Bài viết này khái quát những tranh luận học thuật liên quan đến vị thần được thờ ở ngôi đền này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33049
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.