Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33086
Title: Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Đảng Cộng sản Việt Nam-trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội"
Authors: Lâm Anh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Độc lập Tự do
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.109-110
Abstract: Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), ngày 16-1-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33086
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
667.84 kBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.