Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33110
Title: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" chân lý mở đầu thời đại Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Đức Cường
Keywords: Độc lập
Tự do
Thời đại Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(354) .- Tr.18-26
Abstract: Độc lập-tự do-hạnh phúc là mục tiêu cao cả, thể hiện nội dung cơ bản của quyền dân tộc và quyền con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và đã suốt đời đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam, quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Những giá trị của độc lập và tự do là mục tiêu của cả dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, đưa nước ta sang một thời đại mới Hồ Chí Minh
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33110
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.