Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33126
Title: Giá trị Hồ Chí Minh với sự phát triển thời đại
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Giá trị Hồ Chí Minh
Thời đại
Dân tộc Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(354) .- Tr.49-54
Abstract: Giá trị Hồ Chí Minh là toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người, đã góp phần tích cực kiến tạo diện mạo của thời đại đấu tranh cho hòa bình, phi thực dân hóa, tiến bộ xã hội, bắt đầu từ thế kỷ XX và hiện nay nhân loại đang tiếp tục tiến bước trong một xu thế toàn cầu hóa phức tạp với sự hợp tác, hữu nghị và phát triển giữa các dân tộc. Giá trị đó là sản phẩm của dân tộc Việt Nam và cũng là sản phẩm của thời đại, có ý nghĩa dân tộc và quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33126
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.