Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33141
Title: Quyền con người trong hiến pháp Việt Nam
Authors: Trần, Trung Kiên
Lương, Văn Tinh
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp Việt Nam
Một số thành tựu cơ bản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(354) .- Tr.102-106
Abstract: Quyền con người là giá trị cao quý, là thành quả đấu tranh của nhân loại. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì và kiên quyết đấu tranh vì quyền con người của dân tộc Việt Nam và của nhân loại. Từ khi lập nước, Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thể hiện đậm nét quyền con người Việt Nam. Trong các bản Hiến pháp tiếp theo của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người ngày càng được bảo đảm và thực sự phát huy trong thực tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33141
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.