Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33147
Nhan đề: Xây dựng thang do tự đánh giá khó khăn tâm lý ở tuổi thanh thiếu niên được chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Tác giả: Nguyễn, Bá Đạt
Từ khoá: Thang đo
Khó khăn tâm lý
Thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặt biệt
Cơ sở bảo trợ xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 9 .- Tr.76-87
Tóm tắt: Bài viết trình bày về việc xây dựng thang đo Tự đánh giá khó khăn tâm lý của thanh thiêu niên có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc trong các cơ sở bao trợ xã hội. Dựa vào kết quả thảo luận nhóm với các mẹ nuôi, với thanh thiếu niên và sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, thang đo ban đầu gồm 20 mệnh đề (item), mô tả những vấn đề hành vi, cảm xúc và những khó khăn trong giao tiếp. Mầu nghiên cứu là 161 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi, đang được chăm sóc tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội và Làng Trẻ em Birla Hà Nội. Kết quả nghiên cứu, thang đo Tự đánh giá khó khăn tâm lý của thanh thiếu niên gồm 15 item, được chia thành 4 nhân tố: vấn đề hành vi, cảm xúc, sự mặc cảm về hoàn cảnh gia đình và bán thân, khó khăn trong giao tiếp. Thang đo có độ tin cậy Alpha của Cronbach lù 0,81; phản ánh được những khó khăn tâm lý mang tính đặc thù của thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33147
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.