Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33147
Title: Xây dựng thang do tự đánh giá khó khăn tâm lý ở tuổi thanh thiếu niên được chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội
Authors: Nguyễn, Bá Đạt
Keywords: Thang đo
Khó khăn tâm lý
Thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặt biệt
Cơ sở bảo trợ xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 9 .- Tr.76-87
Abstract: Bài viết trình bày về việc xây dựng thang đo Tự đánh giá khó khăn tâm lý của thanh thiêu niên có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc trong các cơ sở bao trợ xã hội. Dựa vào kết quả thảo luận nhóm với các mẹ nuôi, với thanh thiếu niên và sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, thang đo ban đầu gồm 20 mệnh đề (item), mô tả những vấn đề hành vi, cảm xúc và những khó khăn trong giao tiếp. Mầu nghiên cứu là 161 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi, đang được chăm sóc tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội và Làng Trẻ em Birla Hà Nội. Kết quả nghiên cứu, thang đo Tự đánh giá khó khăn tâm lý của thanh thiếu niên gồm 15 item, được chia thành 4 nhân tố: vấn đề hành vi, cảm xúc, sự mặc cảm về hoàn cảnh gia đình và bán thân, khó khăn trong giao tiếp. Thang đo có độ tin cậy Alpha của Cronbach lù 0,81; phản ánh được những khó khăn tâm lý mang tính đặc thù của thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33147
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.