Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33150
Title: Đánh giá của giảng viên về chế độ, chính sách của tổ chức và tác động của nó đến sự gắn kết của tổ chức
Authors: Phạm, Thị Hồng Phương
Keywords: Chế độ chính sách
Gắn kết với tổ chức
Giảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 9 .- Tr.88-97
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu đánh giá của giảng viên về các chế độ, chính sách của nhà trường cao đẳng/đại học và ảnh hưởng của đánh giá này đến sự gắn kết với tổ chức của họ. Kết qủa cho thấy, giảng viên các trường cao đẳng, đại học đánh giá tương đối tích cực về tính minh hạch, rõ ràng, công bằng của các chính sách liên quan đến tài chính, nhân sự, đào tạo, thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, họ đánh giá khá tiêu cực về sự tương xứng với đóng góp của họ, về mức độ đảm bảo cuộc sống hay về tính công bằng, hợp lý cùa các chế độ, chính sách liên quan đến lương, thưởng, phụ cấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chế độ chính sách của tổ chức (thế hiện qua đánh giá của giảng viên) ánh hướng đến mức độ gắn kết với tổ chức của giảng viên ở cả 3 thành phần gắn kết là gắn kết tình cảm, gắn kết trách nhiệm và gắn kết nhu cầu lợi ích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33150
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.87.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.