Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33162
Title: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Thi đua
Khen thưởng
Xuất sắc
Chính trị
Xây dựng
Cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(356) .- Tr.3-6
Abstract: Giai đoạn 5 năm (2015-2020), công tác thi đua, khen thưởng của Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Học viện. Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025), Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu bài viết "Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng" của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng,Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33162
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.