Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33176
Title: Quan điểm trí thức công nhân hóa của Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong phát triển đội ngũ công nhân trí thức hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thạch
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Hồ Chí Minh
Trí thức công nhân hóa
Công nhân trí thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(356) .- Tr.56-62
Abstract: Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng, lý luận phong phú, đặc sắc. Lý luận về vấn đề giai cấp công nhân và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là giai cấp lãnh đạo cách mạng được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, trong đó trí thức công nhân hóa là một trong những nội dung nổi bật. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết được Đảng, Nhà nước ta hết sức chú trọng trong sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là giai cấp lãnh đạo đất nước-thông qua đội tiền phong là Đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33176
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.