Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33183
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vận dụng trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay
Authors: Hoàng, Phúc Lâm
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thi đua yêu nước
Khen thưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(356) .- Tr.7-11
Abstract: Cách đây hơn 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân. Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm qua, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Chính vì vậy, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua yêu nước và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cách mạng nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33183
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.