Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33185
Title: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế từ chủ trương đến thực tiễn
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Phạm, Quốc Thành
Keywords: Đường lối đối ngoại
Chủ động và tích cực
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(356) .- Tr.85-91
Abstract: Hội nhập quốc tế "là quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia/vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia các tổ chức, thiết chế, cơ chế, hoạt động hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển của bản thân mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ đó và nhằm tạo thành sức mạnh tập thể giải quyết những vấn đề chung mà các bên cùng quan tâm. Hội nhập quốc tế theo đúng nghĩa đầy đủ là hội nhập trên tất cả lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội"¹. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một quá trình liên tục trải nghiệm, đi từ phân biệt đối tác, đối tượng, chuyển mạnh sang giữ vững hòa bình để tập trung phát triển kinh tế; từ do dự sang chủ động, tới chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, cho đến hiện nay là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33185
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.