Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33187
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của đảng hiện nay
Authors: Phùng, Hữu Phú
Ngô, Văn Thạo
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng lực lượng cách mạng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07(356) .- Tr.46-55
Abstract: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và sự thành công của cách mạng chủ yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được quần chúng, xây dựng được lực lượng cách mạng trong quần chúng. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng có nhiều nội dung; nội dung cơ bản gồm: phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lực lượng cách mạng toàn dân tộc; xây dựng lực lượng chủ lực của cách mạng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; hình thành mặt trận đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng và hoàn thiện những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh của lực lượng cách mạng; giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau... Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng trong tình hình hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33187
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.