Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33285
Title: Thiết kế vector CRISPR/Cas9 mang gRNA định hướng đột biến gen SLIAA9 của cà chua
Authors: Bùi, Mạnh Minh
Hà, Hồng Hạnh
Lê, Thị Thu Hiền
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Keywords: Auxin
Cà chua
CRISPR/Cas9
Gen IAA9
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.147-156
Abstract: Quả cà chua (Solanum lycopersicum) là thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa nhiều hợp chất thứ cấp rất có lợi cho sức khỏe. Sự tạo thành quả cà chua thông qua thụ tinh được điều khiển bởi hormone thực vật auxin thông qua các protein Aux/IAA9 và ARF8. Việc gây đột biến bất hoạt gen SLIAA9 mã hóa cho auxin IAA9 sẽ dẫn đến sự phát triển quả cà chua không thông qua thụ tinh hay quả cà chua không hạt. Hiện nay, hệ thống CRISPR/Cas9 ngày càng được sử dụng phổ biến trong chỉnh sửa các gen mong muốn trên đối tượng thực vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày các kết quả thiết kế đoạn gRNA vào vector mang cấu trúc CRISPR/Cas9 hướng đến gen SLIAA9 của cà chua đồng thời thử nghiệm khả năng tiếp nhận cấu trúc mang Cas9 ở cây cà chua chuyển gen từ cấu trúc pRGEB31 - IAA9G2.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33285
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.