Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33288
Title: Phân tích cộng đồng vi khuẩn trong rơm rạ trước và sau ủ bằng kỹ thuật PCR-DGGE và tạo dòng
Authors: Ngô, Đức Duy
Nguyễn, Hoàng Dũng
Hoàng, Quốc Khánh
Keywords: Cộng đồng vi khuẩn
Gel acrylamide
PCR-DGGE
Rơm rạ
Tạo dòng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.177-186
Abstract: Sử dụng kỹ thuật PCR-DGGE (Polymerase Chain Reaction-Denaturing Gel Gradient Eletrophoresis) phân tích cộng đồng vi khuẩn dựa trên đoạn gen V3 từ mẫu Rơm trước ủ (R) và mẫu Rơm sau ủ (Rn). Bên cạnh đó kết hợp với phương pháp tạo dòng (Cloning) phân tích mẫu Rn và so sánh kết quả phân tích cộng đồng vi khuẩn với phương pháp PCR-DGGE cho kết quả tương tự đó là mục tiêu chính trong nghiên cứu này. Kết quả thu nhận từ kỹ thuật PCR-DGGE của mẫu R có 5 đoạn gen V3 (Rl, R2, R3, R4 và R5) và còn mẫu Rn có 4 đoạn gen V3 (Rnl, Rn2, Rn3 và Rn4). So sánh nhóm vi khuẩn ở mẫu R và Rn cho thấy sự đa dạng vi khuẩn trong mẫu R gồm các dòng Agrobacterium, Clostridium, Bacteroidetes, Thermopolysporasa và Bacillus.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33288
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.