Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33342
Nhan đề: Thực hành các nghi lễ tôn giáo của người Công giáo di cư tới Hà Nội
Tác giả: Hoàng, Thu Hương
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Từ khoá: Thực hành nghi lễ tôn giáo
Người Công giáo
Nhập cư
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Số 06 (05) .- Tr.697-708
Tóm tắt: Các nghiên cứu về tôn giáo và di cư trên thế giới đã cho thấy thực hành tôn giáo và di cư có mối liên hệ. Tiếp nối chủ đề nghiên cứu này, bài viết tập trung vào mô tả thực hành các nghi lễ tôn giáo, sự biến đổi trong thực hành nghi lễ của người Công giáo di cư tới Hà Nội cũng như các yếu tố tác động đến sự thực hành nghi lễ tôn giáo của họ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung, đa số người Công giáo di cư vẫn đảm bảo mức độ tham gia các loại nghi lễ bắt buộc như đúng với giáo luật. Tuy vậy, sự thay đổi mức độ tham gia các nghi lễ tôn giáo có được ghi nhận theo cả xu hướng tăng và giảm so với trước di cư. Các yếu tố như tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ chuyên môn kỹ thuật và nghề nghiệp có những mối liên hệ nhất định tới một hoặc một vài chiều cạnh thực hành nghi lễ tôn giáo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33342
ISSN: 2354-1172
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.