Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33419
Title: Huyện Cờ Đỏ tăng cường kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở
Authors: Trọng Thành
Keywords: Cờ Đỏ
Phát triển kinh tế
Giám sát
Cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.22-24
Abstract: Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, nên phát triển kinh tế của huyện vẫn chủ yếu từ nông nghiệp, chính vì vậy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: Tập trung nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; hình thành các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác xã chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mô hình du lịch sinh thái, dịch vụ, công nghiệp chế biến; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33419
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.