Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33422
Title: Thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Quy định
Kiểm tra
Giám sát
Cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.28-30,76
Abstract: Sau hơn 12 năm thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị (viết tắt là Quy chế) đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; là căn cứ quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ; việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác cán bộ chặt chẽ, chính xác, kịp thời và có hiệu quả hơn, góp phần thiết lập lại kỷ luật, kỳ cương, tạo sự chuyển biến nhiều mặt trong công tác cán bộ. Từ khi thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nhiều vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33422
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.