Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33424
Title: Tư tưởng cải cách giáo dục theo định hướng dân chủ trong triết học John Dewey
Authors: Đinh, Ngọc Thạch
Nguyễn, Thị Luyện
Keywords: John Dewey
Tư tưởng cải cách giáo dục
Định hướng dân chủ trong cải cách giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 8 .- Tr.48-59
Abstract: Sau Ch.Peirce và w,James, John Dewey (1859 - 1952) là người tổng kết và hệ thống hóa chủ nghĩa thực dụng “cổ điển”, đem đến cho nó diện mạo triết học “bán chính thức” của văn hóa và lối sống Mỹ. Một trong những điểm nhấn trong chủ nghĩa thực dụng J.Dewey là thực hiện cải cách giáo dục gắn với quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, thể hiện ở chỗ, cải cách giáo dục không chỉ làm cho giáo dục thực sự mang tính mở, khuyến khích óc sáng tạo của người học, mà còn góp phần tạo nên mối quan hệ sinh động giữa cải cách giáo dục và cải cách xã hội với tuyên bố: Một nền giáo dục đổi mới phải mang trên mình những giá trị của nền dân chủ. Rằng, một nền giáo dục dân chủ trước hết cần được hình thành trong môi trường xã hội giàu tính tương tác và giao tiếp, chứ không phải khép kín và biệt lập, chuyên quyền. Tinh thần dân chủ loại bỏ Lối giáo dục truyền thụ một chiều và nhồi nhét kiến thức, đòi hỏi sự tôn trọng người học, đánh thức tiềm năng và năng lực tự kiến tạo của người học, Cách tiếp cận đó của Dewey về dân chủ trong giáo dục và “giáo dục trong xã hội dân chủ” có sức lôi cuốn và lan tỏa đến hôm nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33424
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.