Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33466
Title: Hiệu ứng Domino
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Hiệu ứng
Domino
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.66-67
Abstract: Hắn là con của bố hắn, nhưng bố hắn là ai thì cả tỉnh này đều biết. Có điều, người biết nhiều kẻ biết ít; tất cả đều vì nể mà thêu dệt biết bao chuyện. Vì vậy hắn ra đường, ngồi đâu lỡ có người dòm ngó, thì thào: Nào lờ: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; nghe hắn nói đâu đâu ấy nhưng có tầm lắm, toàn vĩ mô, vi mô, 3-4 chấm không, đổi mới tư duy...; trông thế thôi, làm quan to đến nơi rồi; đồng tiền nhà nó mà đổ thì đè không phải chết một người mà chết nhiều người, rất nhiều người; miệng nhà quan có gang, có thép; đứa con gái nào rơi vào đó thì đúng là chuột sơ chĩnh gạo... Và có lẽ cái tên THÁI TỬ cũng hình thành từ đây...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33466
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
735.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.