Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33470
Title: Tác động của chất lượng thể chế đến năng suất lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hồng Thúy
Hồ, Đình Bảo
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chất lượng thể chế
Tác động lan tỏa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 275 .- Tr.10-19
Abstract: Nghiên cứu phân tích tác động của chất lượng thể chế đến năng suất lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong mối tương quan với tác động lan tỏa từ khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp nhà nước. Dữ liệu mạng gồm 3 hộ số liệu (20/0-2018): (i) Điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê (GSO); (ii) số liệu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam: (iii) số liệu điều tra chi phí năm 2012, GSO. Bài viết sử dụng biến tương tác giữa thể chế kinh tế và các biến lan tỏa. Kết quả cho thấy tác động của thể chế kinh tế đến năng suất lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào tác động lan tỏa từ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI: nếu kênh lan tỏa không đổi, khi thể chế kinh tế cải thiện năng suất lao động của doanh nghiệp được hỗ trợ thêm bởi lan tỏa ngang, lan tỏa ngược chiều từ doanh nghiệp FDI và lan tỏa nhanh, lan tỏa xuôi chiều từ doanh nghiệp nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33470
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.