Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33486
Title: Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (kỳ 2)
Authors: Ngô, Thế Chi
Vũ, Thị Hằng Nga
Keywords: Báo cáo tài chính hợp nhất
Mô hình công ty mẹ - công ty con.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.20-24
Abstract: Báo cáo tài chính hợp nhất có ý nghĩa quan trọng đối với những đối tượng sử dụng thông tin kế toán của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con hay một tập đoàn, một tổng công ty mạnh. Việc thay đổi mô hình công ty sẽ dẫn đến thay đổi về kế toán và chế độ kế toán áp dụng nhằm phù hợp với quy mô và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mô hình công ty mẹ - công ty con. Bài viết nghiên cứu việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33486
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.