Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33489
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các ngân hàng do kiểm toán nhà nước thực hiện
Authors: Nguyễn, Đăng Khoa
Bùi, Thu Hiền
Keywords: Chất lượng kiểm toán
Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán nhà nuớc
Kiểm toán viên nhà nuớc
Ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.30-33
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố về hệ thống kiểm soát chất lượng của Kiểm toán nhà nước, phương pháp/quy trình kiểm toán và nhân tố về chuyên môn của Kiểm toán viên nhà nước là ba nhân tố tác động lớn nhất tới chất lượng kiểm toán. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33489
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.