Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33492
Title: Quy trình thực hiện chủ đề Stem - Dạy qua thực tiễn
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Stem
Giảng dạy
Thực hành
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.11-16
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn là mục tiêu quan trọng nhất trong dạy học ở trường phổ thông. Có thể thấy, vai trò của vận dụng kiến thức vào thực tiễn không chỉ thể hiện ở chỗ học sinh (HS) có kĩ năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung bài học cũng như các vấn đề đa dạng trong thực tiễn, theo nguyên lý “học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33492
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.