Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33496
Title: Đánh giá học sinh phổ thông đáp ứng tình hình biến động do dịch Covid-19 - Kinh nghiệm quốc tế
Authors: Trần, Thị Hương Giang
Keywords: Đánh giá
Covid-19
Kinh nghiệm quốc tế
Sinh viên
Giáo dục
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.28-31,41
Abstract: Tầm quan trọng về việc đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT) của học sinh (HS) đã được thể hiện trong Nghị quyết 29-NQ/TW kì họp thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ tầm quan trọng của đánh giá giáo dục đối với việc học tập của HS [1] và Nghị quyết 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" [6].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33496
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.58.199


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.