Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33512
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki
Authors: Mai, Thanh Tú
Keywords: Hệ thống quản lý chất lượng
Chất lượng
Công ty TNHH Hải Hà
Kotobuki
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.22-24
Abstract: Bài viết đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki giai đoạn 2005-2007 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện HTQLCL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33512
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.