Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33523
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán cho các ban quản lý dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Tùng
Ngô, Ngọc Nguyên Thảo
Keywords: Nhân tố
Ảnh hưởng
Doanh nghiệp
Kiểm toán
Ban quản lý dự án
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.39-41
Abstract: Bài viết xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) cho các Ban quản lý dự án (BQLDA) trên địa bàn TP.HCM. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội thể hiện mức độ ảnh hưởng của 5 nhân tố đến việc lựa chọn DNKT của các BQLDA, đó là Chất lượng đội ngũ nhân viên kiểm toán; Lợi ích chuyên môn; Chất lượng dịch vụ; Giá phí dịch vụ; Uy tín của DNKT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33523
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.