Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33557
Title: Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin khách hàng trong ngân hàng điện tử tại Việt Nam - nhìn từ góc độ pháp lý
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Ngân hàng điện tử tại Việt Nam
Bảo mật thông tin khách hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 16 .- Tr.30-33
Abstract: Bài viết: Khái quát về hoạt động ngân hàng điện tử; Những thách thức liên quan đến bảo đảm an toàn, bí mật thông tin khách hàng trong ngân hàng điện tử; Các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng điện tử ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33557
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.