Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33560
Title: Ảnh hưởng của độ mặn lên thành thục và sinh sản của cua biển (Scylla paramamnosain)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Ngô, Chí Tín
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên thành thục và sinh sản của cua biển (Scylla paramamnosain).Thời gian bắt đầu nuôi vỗ đến khi kết thúc thí nghiệm là 60 ngày. Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm thức độ mặn khác nhau (15‰, 20‰, 25‰, 30‰, 35‰), mật độ 1 con cua cái trong mỗi xô 25 lít, mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Thí nghiệm nuôi vỗ cua được nuôi thay nước 100%/ngày. Cua cái nuôi vỗ có trọng lượng 250- 400g, được lựa chọn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh hay dị tật. Sau khi nâng độ mặn theo các nghiệm thức thí nghiệm, cua được cắt mắt tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh sản. Kết quả cho thấy tỷ lệ đẻ cao nhất là ở độ mặn 30‰ (100%). Đồng thời, tỷ lệ thụ tinh và sức sinh sản tương đối cũng cao hơn ở các độ mặn còn lại là 90% và 8010 (trứng/g). Tỷ lệ nở ở độ mặn 30‰ là 67,8%. Như vậy ở nghiệm thức 30‰ là độ mặn phù hợp cho nuôi vỗ cua cái.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33560
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.