Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33589
Title: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận
Authors: Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Thanh khoản cổ phiếu
Hành vi quản trị thiển cận
Quản trị lợi nhuận
Nhà đầu tư ngắn hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 276 .- Tr.12-21
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017, kết quả từ nghiên cứu cho thấy thanh khoản cổ phiếu có quan hệ thuận chiều với hành vi quản trị thiển cận. Kết quả này ủng hộ cho tác động chi phối của quan điểm thiển cận rằng thanh khoản cổ phiếu có thể tạo ra áp lực ngắn hạn và thúc đẩy hành vi quản trị thiển cận ở những người điều hành doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33589
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.