Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33589
Nhan đề: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận
Tác giả: Đặng, Tùng Lâm
Từ khoá: Thanh khoản cổ phiếu
Hành vi quản trị thiển cận
Quản trị lợi nhuận
Nhà đầu tư ngắn hạn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 276 .- Tr.12-21
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2017, kết quả từ nghiên cứu cho thấy thanh khoản cổ phiếu có quan hệ thuận chiều với hành vi quản trị thiển cận. Kết quả này ủng hộ cho tác động chi phối của quan điểm thiển cận rằng thanh khoản cổ phiếu có thể tạo ra áp lực ngắn hạn và thúc đẩy hành vi quản trị thiển cận ở những người điều hành doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33589
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.