Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33593
Title: Các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu: Nghiên cứu trường hợp các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Thụy
Ngô, Thị Xuân Bình
Keywords: Giá trị tài sản thương hiệu
Lòng trung thành thương hiệu
Sự liên tưởng thương hiệu
Sự hài thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.18-32
Abstract: Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính như hiện nay, khi đối thủ của những tổ chức tài chính không chỉ trong nước mà còn là các tổ chức tài chính nước ngoài lớn mạnh, thương hiệu trở thành nhân tố trọng yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) để cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Một thương hiệu ngân hàng tốt, có uy tín và nhận được sự tin cậy cao của khách hàng là tác nhân có ảnh hưởng quyết định đến việc lựa chọn ngân hàng để giao dịch và gắn bó của khách hàng. Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu (GTTSTH) của 17 NHTM tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị tài sản của các NHTM chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi nhân tố lòng trung thành thương hiệu và sự liên tưởng thương hiệu. Đây là cơ sở để các nhà quản trị của NHTM có những giải pháp nhằm gia tăng GTTSTH, từ đó xây dựng và duy trì lòng tin của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33593
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.