Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33595
Title: Ảnh hưởng của vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Vũ, Cẩm Nhung
Keywords: Hoạt động huy động vốn
Ngân hàng thương mại
Vốn xã hội của lãnh đạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.49-59
Abstract: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 243 giám đốc và phó giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) tại TP. Hồ Chí Minh nhằm phân tích ảnh hưởng của vốn xã hội (VXH) của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động huy động vốn (HĐV) của NHTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi kiểm định thang đo với cấu trúc gồm bốn thành phần, VXH của lãnh đạo ngân hàng là mạng lưới bạn bè, mạng lưới đồng nghiệp, mạng lưới đối tác kinh doanh và mạng lưới quan chức thuộc các cơ quan quản lý các cấp. Đồng thời, VXH của lãnh đạo ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động HĐV của NHTM. Do đó, trong chiến lược phát triển của các NHTM Việt Nam, VXH của lãnh đạo ngân hàng là một nguồn lực cần được khai thác hiệu quả để nâng cao kết quả hoạt động HĐV của ngân hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33595
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.