Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33596
Title: Quản trị doanh nghiệp và hành vi thao túng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Nguyễn, Mạnh Hiệp
Trần, Thị Tuyết Trâm
Keywords: Khoản dồn tích
Cấu trúc sở hữu
Đặc điểm hội đồng quản trị
Thao túng lợi nhuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.60-73
Abstract: Bài nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp đến hành vi thao túng lợi nhuận thông qua các khoản dồn tích của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt Nam. Hai khía cạnh của quản trị được quan tâm là đặc điểm hội đồng quản trị và cấu trúc sở hữu. Hành vi thao túng lợi nhuận được đo lường bằng mức độ các khoản dồn tích bất thường. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy bội và dữ liệu bảng dựa trên báo cáo tài chính của 652 công ty phi tài chính niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010-2016, kết quả cho thấy quy mô hội đồng quản trị càng lớn, hành vi thao túng lợi nhuận càng giảm. Ngoài ra, sở hữu của ban giám đốc và sở hữu nhà nước cũng góp phần hạn chế hành vi thao túng lợi nhuận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33596
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.06 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.