Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33597
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Trần Xuân Linh
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tín dụng chính thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.74-86
Abstract: Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận (KNTC) tín dụng chính thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh. Dữ liệu khảo sát từ 156 DNNVV và phương pháp phân tích nhân tố khám phá được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến KNTC tín dụng chính thức của DNNVV bao gồm năng lực của doanh nghiệp, bất cân xứng thông tin (BCXTT) giữa tổ chức tín dụng (TCTD) và doanh nghiệp, rào cản từTCTD và KNTC thông tin của doanh nghiệp. Trong đó, năng lực của doanh nghiệp và BCXTT giữa TCTD và doanh nghiệp là những nhân tố có tác động mạnh nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33597
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.