Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33631
Title: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng mô hình phục vụ của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau đại hội XVIII đến nay
Authors: Trần, Ánh Tuyết
Keywords: ĐCS Trung Quốc
Tổ chức cơ sở đảng
Mô hình phục vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.14-23
Abstract: Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) mô hình phục vụ vừa là yêu cầu bức thiết mang tính thực tiễn trong tiến trình xây dựng đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ đất nước, đồng thời là đòi hỏi cấp bách đặt ra đối với ĐCS Trung Quốc hiện nay. Từ Đại hội XVIII đến nay, vấn đề xây dựng TCCSĐ mô hình phục vụ tuy đã giành được một số thành quả tuy nhiên vẫn tồn tại không ít khó khăn. Chủ yếu là nhận thức về “phục vụ” một cách khoa học trong vấn đề xây dựng TCCSĐ mô hình phục vụ còn chưa cao, năng lực phục vụ quần chúng của chủ thể xây dựng TCCSĐ vẫn còn yếu kém, vấn đề đa nguyên hóa lợi ích của quần chúng nhân dân cũng có ảnh hưởng phức tạp đến việc xây dựng TCCSĐ mô hình phục vụ, cơ chế đánh giá việc thực hiện xây dựng TCCSĐ mô hình phục vụ còn chưa được hoàn thiện, v.v… ĐCS Trung Quốc đang cần phải tích cực hình thành hệ thống đảm bảo việc thúc đẩy xây dựng TCCSĐ mô hình phục vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33631
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.