Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33634
Title: Quan hệ giữa triều Tiền Lê và triều Tống thời Lê Hoàn (980 – 1005)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Sứ bộ
Sứ thần
Tiền Lê
Tống
Quan hệ ngoại giao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.38-47
Abstract: Trên cơ sở khảo cứu các thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Quốc có đề cập đến quan hệ ngoại giao giữa nhà Tiền Lê và nhà Tống, như: Đại Việt sử lược, Đại việt sử ký toàn thư, Quần thư khảo biện, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Tư trị thông giám, Tống hội yếu tập cảo, Tống sử, Ngọc hải, Văn hiến thông khảo,… Bài viết trình bày hệ thống quan hệ giữa nhà Tiền Lê và nhà Tống thời Lê Hoàn thông qua các đoàn sứ bộ của hai bên. Trên cơ sở này sẽ xem xét mối quan hệ và vị thế của nhà Tiền Lê nói chung và Lê Hoàn nói riêng trong quan hệ với nhà Tống dưới thời kỳ trị vì của Lê Hoàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33634
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.