Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33647
Title: Tìm hiểu một số chính sách dân tộc thiểu số ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nông, Bằng Nguyên
Keywords: Đài Loan
Luật
Tộc người bản địa
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.58-66
Abstract: Đài Loan hiện có nhiều chính sách tiến bộ cho các người bản địa. Ngoài bộ Luật tộc người bản địa căn bản, Đài Loan còn có các bộ luật và văn bản dưới luật về kinh tế, văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ. Trong các bộ luật, nổi bật các vấn đề đó là quyền con người, ngôn ngữ, việc làm và công nghiệp hóa… Những ưu điểm của các bộ luật này có thể là bài học tốt cho Việt Nam trong quá trình xây dựng các bộ luật liên quan đến dân tộc thiểu số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33647
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.27 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.