Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33686
Title: Nâng cao lực cạnh tranh của nền kinh tế từ việc cải thiện năng suất lao động
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Trần, Thị Lan Anh
Keywords: Năng suất lao động
Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
Giải pháp
Nghị quyết số 05/NQ-TW
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 295 .- Tr.70-73
Abstract: Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (khóa XII) đã xác định nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chính vì vậy, chúng ta cần tập trung chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, trong đó trọng tâm là cải thiện năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nên kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33686
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.