Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33688
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững: Kinh nghiệm của Thái Lan và bài học cho Việt Nam
Authors: Đặng, Thành Chung
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển bền vững
Thái Lan
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 07 .- Tr.31-38
Abstract: Thông qua việc làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu của Thái Lan, bài viết muốn làm rõ Thái Lan đã không đạt được đồng thời cả hai mục tiêu trên. Giai đoạn đạt được tăng trưởng nhanh bằng mọi giá của Thái Lan đã phải đánh đổi với những bất ổn kinh tế vĩ mô, bất ổn về xã hội cũng như môi trường. Bài học rút ra từ trường hợp nghiên cứu Thái Lan cho thấy: không nên đặt tư duy lấy tăng trưởng kinh tế nhanh làm trọng mà cần đặt trọng tâm là phát triển bền vững nhưng vẫn lấy tăng trưởng kinh tế làm động lực quan trọng cho phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33688
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.