Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33720
Title: Huy động vốn từ nguồn tài sản bảo đảm của doanh nghiệp: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Huy động vốn
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 20 .- Tr.19-24
Abstract: Các biện pháp bảo đảm có vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn vốn tín dụng. Tuy các quy định hiện hành về cơ bản đã xác lập được hành lang pháp lý về tài sản bảo đảm, song vẫn còn bỏ ngỏ khá nhiều khía cạnh quan trọng nhất là đối với các tài sản vô hình. Bài viết sẽ tập trung phân tích một số nguyên tắc chung về tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (BLDS) và một số loại tài sản bảo đảm đặc biệt đang ít nhiều đặt ra khó khăn trong thực tế xác lập, quản lý và xử lý bảo đảm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33720
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.