Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33724
Title: Đánh giá chính sách công bằng trong giáo dục tiểu học: tổng quan nghiên cứu của Hoa Kỳ và khuyến nghị đối với quản lý giáo dục ở Việt Nam
Authors: Đào, Vân Vy
Trịnh, Thị Anh Hoa
Đinh, Văn Thái
Keywords: Đánh giá chính sách
Bình đẳng Giáo dục
Hoa Kỳ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.182-187
Abstract: Chính sách công bằng trong giáo dục tiểu học (CBTGDTH) ở nước ta là vấn đề được các nhà làm chính sách các cấp quản lý quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thực hiện lộ trình mang lại giáo dục chất lượng cho tất cả học sinh (HS) ở mọi lứa tuổi và vùng miền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33724
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.