Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33731
Title: Mối quan hệ giữa bền vững doanh nghiệp, sự gắn bó của nhân viên, sự tham gia của cộng đồng địa phương và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp du lịch: trường hợp vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Authors: Võ, Tấn Phong
Võ, Thị Tâm
Keywords: Doanh nghiệp
Nhân viên
Địa phương
Du lịch
Duyên hải
Nam Trung Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.54-56
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mối quan hệ giữa bền vững doanh nghiệp, sự gắn bó của nhân viên với tổ chức, sự tham gia của cộng đồng địa phương và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại Việt Nam và đưa ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông thực hiện bền vững doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu định lượng có quy mô là 249 quan sát. Kết quả nghiên cứu khẳng định bền vững doanh nghiệp có tác động cùng chiều trực tiếp và gián tiếp qua biến hai biến trung gian là sự gắn bó của nhân viên với tổ chức và sự tham gia của cộng đồng địa phương đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33731
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.