Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33743
Title: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thơm
Keywords: Khoa học
Công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 08 .- Tr.22-27
Abstract: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN và ĐMST) là chìa khóa quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế (TTKT) từ chiều rộng sang chiều sâu. Những năm qua, KHCN và ĐMST của Việt Nam đã thể hiện khá tốt vai trò này, song vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của KHCN và ĐMST trong mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33743
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.